آمیزش جنسی

(تغییرمسیر از جماع)

سخنان دربارهٔ آمیزش جنسی انسانی.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش