بدون منبعویرایش

  • «آدم ها سعی می کنند که وقت کشی کنند در حالی که این زمان است که آنها را می کشد.»