هم‌نیا

(تغییرمسیر از برادر)

هم‌نیا به نسبت برادری - خواهری اشاره دارد ، کسانی که با یکدیگر دو یا یک والد مشترک دارند.

گفتاوردها

ویرایش

منابع

ویرایش