باز کردن منو اصلی

اندوه

(تغییرمسیر از اندوه‌)

اندوه‌ (غم) نوعی احساس است که نتیجه از دست دادن ناتوانی یا بعد از احساس ضرر ایجاد می‌شود. غم معمولاً با اشک، کم شدن انرژی و انزوا همراه است.

Adolescent girl sad 0001.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «اگر خواهی با فراخی زندگی کن و اگر خواهی با تنگدستی/ولی در دنیا از غم گریزی نیست// دنیای تو به اندوه‌ها پیوسته است / و دنیا بی اندوه سپری نشود.»
  • «گرایش به دنیا، اندوه‌ها را می‌افزاید، و دوری از دنیا [ زهد ] دل و بدن را آرامش می‌بخشد.»
  • «آدمی شاگردی است که درد و اندوه او را تعلیم میدهد.»
    • آلفرد دو موسه
  • «آدمی شاگردی است که خودش را نمیشناسد مگر در رنج و بدبختی»
    • آلفرد دو موسه