اندوه

احساس منفی

اندوه‌ (غم) نوعی احساس است که نتیجه از دست دادن ناتوانی یا بعد از احساس ضرر ایجاد می‌شود. غم معمولاً با اشک، کم شدن انرژی و انزوا همراه است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «اگر خواهی با فراخی زندگی کن و اگر خواهی با تنگدستی/ولی در دنیا از غم گریزی نیست// دنیای تو به اندوه‌ها پیوسته است / و دنیا بی اندوه سپری نشود.»
  • «گرایش به دنیا، اندوه‌ها را می‌افزاید، و دوری از دنیا [ زهد ] دل و بدن را آرامش می‌بخشد.»
  • «آدمی شاگردی است که درد و اندوه او را تعلیم میدهد.»
    • آلفرد دو موسه
  • «آدمی شاگردی است که خودش را نمیشناسد مگر در رنج و بدبختی»
    • آلفرد دو موسه