اقتصاد ایران

اقتصاد ایران یک بخش عمومی بزرگ که تخمینی ۵۰٪ از اقتصاد متمرکز را شامل می‌شود. بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایهٔ صادرات نفت و گاز است.

North Tehran Towers.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «مهمترین عامل تورم در ایران استفاده بی‌رویه دولت‌ها از منابع بانکی و در رأس آن از منابع بانک مرکزی بوده است. دولت‌ها بدون توجه به امکانات مالی و فیزیکی کشور در برخی از سالها به تزریق منابع مالی به اقتصاد پرداخته‌اند.»
  • «عزم ملی برای اقتصاد یعنی چشم‌داشتی به خارج از کشور نداشته باشیم و چشم دوختن به خارج تا به امروز هیچ کشوری را مستغنی نکرده و بلکه روز به روز کشور را محتاج می‌کند.»
  • «عدالت پدیده‌ای جدا از آزادی نیست. عدالت نه مانع آزادی، که مکمل آزادی است؛ و آزادی نه مانع عدالت، که مکمل عدالت است. به تعبیر من، همینطور که طبق تعریف لیبرال دمکراسی مردم بصورت برابر و آزاد پای صندوق رأی رفته و رأی می‌دهند، چرا در صحنه اقتصاد نباید چنین باشد؟ چرا باید اقتصاد را از سیاست جدا کنیم؟ چرا باید تمامیت جامعه را از آن بگیریم؟ در صحنه اقتصاد و محیط کار هم، همه با هم برابر نیستند.»
  • «در دنیای امروز، اقتصاد دانایی‌محور، هر روز به طور فزاینده‌ای بیش‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد چرا که راه آینده اقتصادها برای تولید اشتغال و تولید اشتغال با ارزش افزوده، تأکید هر چه بیش‌تر است بر تولید دانش محور که بخشی است از اقتصاد دانایی محور.»
  • «اگر به ترکیب درآمدهای دولت در سال‌های اخیر توجه کنیم، می‌بینیم ۶۵ درصد درآمد دولت از ناحیه درآمدهای نفتی است و مابقی آن را مالیات و سایر درآمدها تشکیل می‌دهد که این یکی از آسیب‌های جدی در اقتصاد کشور به شمار می‌آید، چرا که درآمد نفتی درآمدی مطمئن نیست؛ به این دلیل که قیمت نفت در بازار جهانی تعیین می‌شود و دولت ایران دخالتی در تعیین قیمت ندارد و این تغییرات منجر به آسیب به اقتصاد کشور می‌شود.»
  • «واقعیت اما این است که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور، زاییده فراموشی فرهنگی ما در طول سال‌های گذشته است؛ وقتی که کسب درآمد نامشروع به یک «ارزش» در نزد اذهان عمومی بدل شده و فردی که چنین رفتاری داشته باشد را «زرنگ» خطاب می‌کنند، چطور می‌توانیم امیدوار باشیم در اقتصاد به نتیجه روشنی برسیم؟ وقتی که رشوه در فرایندهای اداری به یک امر مباح بدل شده، چطور می‌توانیم صاحب اقتصادی روبه‌رشد باشیم؟»
  • «بر این باور هستم که هیچ سیاستمداری نباید به زبان نیاز اقتصادی روز مردم صحبت کند. باید اقتصاد ایران را با برنامه پیش برد و این برنامه حداقل نیازمند یک سری فعالیت ٢٠ ساله است. در سال ٨٤، با نابود کردن نهاد برنامه‌ریزی، توانستند اقتصاد ایران را در مسیر نابودی بیندازند... مشکل در اقتصاد نیست. مشکل اجتماع و فرهنگ است..»

وابستهویرایش

منابعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ