ابن رشد

ستاره‌شناس و فیلسوف مسلمان

ابن رشد فقیه و فیلسوف مسلمان اندلسی.

گفتاوردها

ویرایش

منابع

ویرایش