ابن رشد

ستاره‌شناس و فیلسوف مسلمان

ابن رشد فقیه و فیلسوف مسلمان اندلسی.

AverroesColor.jpg

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش