بیگانگی

(تغییرمسیر از غربت)

بیگانگی (احساس غربت،شوق،یاد انگاری) و دوری و دلتنگی از جایی است.

گفتاوردها

ویرایش