بیگانگی

(تغییرمسیر از غربت)

بیگانگی (احساس غربت،شوق،یاد انگاری) و دوری و دلتنگی از جایی است.

گفتاوردهاویرایش

  • http://www.hadith.net/n3596-e30323-p1.html