آمیزش جنسی

(تغییرمسیر از آمیزش)

سخنان دربارهٔ آمیزش جنسی انسانی.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش