آغوش

شکلی از دوست داشتن در جوامع انسانی، که در آن دو یا چند نفر دست های خود را دور گردن، پشت یا کمر یکدیگر قرار داده و یکدیگر را از نزدیک هم نگه می‌

آغوش گونه بین‌المللی از صمیمیت فیزیکی است که در آن دو نفر دست‌های خود را در اطراف گردن، پشت یا دور کمر یکدیگر قرار داده و هر یک خود را نزدیک دیگری جای می‌دهد.

گفتاوردها ویرایش

  • «بگذار تا گذشته و حال را در آغوش خاطره، تنگ بفشریم و آینده را در آغوش گرم اشتیاق.»
  • «دوری مادر از فرزند غیرقابل توصیف است. تا تمرینم تمام می‌شود بدو بدو به خانه می‌روم تا بچّه‌ام را در آغوش بگیرم. پسرم وقتی مرا می‌بیند طوری به من می‌چسبد که از بغلم پایین نمی‌آید، امّا با تمامِ این‌ها فکر می‌کنم خدا مرا خیلی دوست دارد، چون همسر و مادرم همیشه همراهم هستند. ضمنِ این که پسرم هم در نبودم بهانه نمی‌گیرد».
    • الهه احمدی از روزنامهٔ شرق، شمارهٔ ۲۰۹۵، ۲ شهریور ۱۳۹۳