یحیی بن خالد برمکی

(تغییرمسیر از یحیی برمکی)

یحیی بن خالد برمکی (۱۲۰ه - ۱۹۰ ه) وزیرِ هارون الرشید.

گفتاوردهاویرایش

  • «دوست یا خودش نفع می رساند یا واسطۀ نفعِ غیر به تو می گردد. (به عربی:الصديق إما أن ينفع إما أن یشفع)
  • «سه چیز بر عقل صاحبش گواهی می دهد:نامه ، پیک و هدیه
    • از «لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء » نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی ، به اهتمام قاسم السامرائی ، چاپ لیدن ، ۱۹۷۸ ، بارگذاری شده در ویکی نبشتۀ عربی