نامه

متنی که برای فرد دیگری نوشته و ارسال می گردد.

نامهیک وسیله ارتباطی سنتی برای ارتباط میان دو شخص یا گروه است.

گفتاورها ویرایش

  • «فرستادهٔ تو [رسول] میزانِ خِرَد تو را رساند، و نامه ات رساتر چیزی است که از سوی تو سخن راند.».