گرسنگی ، نیازِ بدن به غذا.

گفتاوردهاویرایش

  • «تفاوتِ میانِ ثروتمندترین افراد و فقیرترینِ آن‌ها، فقط یک روز گرسنگی و یک ساعت تشنگی است.»