گرسنگی، نیازِ بدن به غذا.

گفتاوردها ویرایش

  • جواب انسانی که، می‌گوید وقت درست ناهار کی است اگر برای فرد ثروتمند است موقعی که اراده می‌کنید ولی اگر مرد فقیر هستید زمانی که می‌توانید.
    • Diogenes of Sinope quoted by Diogenes Laërtius
  • آدم‌هایی هستند که این مردم خدا فقط برایشان، می‌تواند به شکل نان ظاهر شود.
    • گاندی
  • «تفاوتِ میانِ ثروتمندترین افراد و فقیرترینِ آن‌ها، فقط یک روز گرسنگی و یک ساعت تشنگی است.»