تشنگی ، نیازِ بدن به آب.

گفتاوردها ویرایش

  • «تفاوتِ میانِ ثروتمندترین افراد و فقیرترینِ آن‌ها، فقط یک روز گرسنگی و یک ساعت تشنگی است.»