تشنگی ، نیازِ بدن به آب.

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Thirst (1886).jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «تفاوتِ میانِ ثروتمندترین افراد و فقیرترینِ آن‌ها، فقط یک روز گرسنگی و یک ساعت تشنگی است.»