گارفیله

بدون منبعویرایش

  • اندیشه ها بزرگترین جنگنده های جهان اند و جنگی که اندیشه ای در دنبال دارد چیزی جز وحشیگری نیست.