بدون منبعویرایش

  • «اگر انسان بتواند چیزهایی را که سبب آزار دیگران است در خود از بین ببرد، هنر است.»