کنت دوسکور

کنت دوسکور

بدون منبعویرایش

  • مشعل نبوغ، فروغ نیابد، مگر آن زمان که نور حقیقت بر آن بتابد.