کشاورزی

فرایند تولید غذا


کشاورزی

Tomb of Nakht (2).jpg

گفتاوردهاویرایش

کشاورزی
زارعی را که شد خدا یارش      بذر خود زودتر به موقع کاشت
هر گیاهی که رست بیجا، کَنَد      خاک بد را به کود خوب انباشت
تا بگردد ز وحش و طیر ایمن      دشت‌بانی به کشت خویش گماشت
هم درو کرد زود و هم کوبید      پاک کرد و به خانه برد و گذاشت
سود برد و زیان ندید آنکو      زودتر کشت و زودتر برداشت
محمدهاشم میرزا افسر [۱]

منابعویرایش

  1. پارسا تویسرکانی، عبدالرحمان. دیوان شیخ الرئیس افسر. نشر پارت، سلسله نشریات «ما»، چاپ دوم ۱۳۶۲.