کشاورزی

کشت گیاهان به منظور تولید محصولات مفید
(تغییرمسیر از کشاورز)


کشاورزی

گفتاوردها

ویرایش
کشاورزی
زارعی را که شد خدا یارش      بذر خود زودتر به موقع کاشت
هر گیاهی که رست بیجا، کَنَد      خاک بد را به کود خوب انباشت
تا بگردد ز وحش و طیر ایمن      دشت‌بانی به کشت خویش گماشت
هم درو کرد زود و هم کوبید      پاک کرد و به خانه برد و گذاشت
سود برد و زیان ندید آنکو      زودتر کشت و زودتر برداشت
محمدهاشم میرزا افسر [۱]

منابع

ویرایش
  1. پارسا تویسرکانی، عبدالرحمان. دیوان شیخ الرئیس افسر. نشر پارت، سلسله نشریات «ما»، چاپ دوم ۱۳۶۲.