کارون پرآب‌ترین و بزرگ‌ترین رودخانه ایران است.

پل‌های قوسی کارون ۳ در شهرستان ایذه.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «حمایت از کارون نباید برخاسته از احساسات و عواطف باشد و این حرکت لازم است در چارچوب منطق و اعتماد پیش رود.»

وابستهویرایش

  • http://khabarkhoon.com/Post/منطق-و-آمار-در-انتقال-آب-به-سود-مردم-خوزستان-است