کارون پرآب‌ترین و بزرگ‌ترین رودخانه ایران است.

پل‌های قوسی کارون ۳ در شهرستان ایذه.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «حمایت از کارون نباید برخاسته از احساسات و عواطف باشد و این حرکت لازم است در چارچوب منطق و اعتماد پیش رود.»

وابستهویرایش