شاهین نجفی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
 
* بو گفتم کی تر تنم تترج تر کنم (گفتم که می‌تونم با شدت و با سرعت بترکونمت) <br /> لرزنم تی کونه لقه هه هه خنم (کون لقت، میلرزونمت و ها ها می‌خونم) <br /> دنم سوزی فیوجی پیچی می حوکم قتله (می‌دونم می‌سوزی و می‌پیچی حکم قتلم) <br /> اگه بیمیرم می شعر و صدا منه پس منم (اما اگر بمیرم هم شعر و صدام می‌مونه پس من می‌مونم)
** از شعر "''هک"'' گیلکی - فارسی
 
 
۴۵

ویرایش