باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
* «آن‌که درباره همه‌چیز می‌اندیشد درباره هیچ‌چیز تصمیم نمی‌گیرد.»
ذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 
== الف ==
کاربر گمنام