سید محمدحسین شهریار: تفاوت بین نسخه‌ها

** ''کلیات دیوان شهریار؛ انتشارات نگاه
*«ای غم بگو از دست تو آخر کجا باید شدن //در گوشه میخانه هم مارا تو پیدا می‌کنی»
من چیزه زیادی در این مورد نمیدانم
 
== بدون منبع ==
کاربر ناشناس