ورایدن

بدون منبع ویرایش

  • «خوشبخت کسی است که دم را غنیمت می‌شمارد و به خود می‌گوید من امروز خوشم تا فردا چه پیش آید.»