هیلین شاختر

بدون منبعویرایش

  • همه را دوست بدارید و خوبی های دیگران را ببینید و به زبان بیاورید، تا طرف توجه و محبوب همه باشید.