بدون منبعویرایش

  • «زندگی را زیاد جدی نگیرید که در این صورت از آن جان سالم به در نخواهید برد.»