هلن رولند

ژورنالیست آمریکایی
بیست سال طول می کشدزنی از پسرش یک مرد بسازد، و بیست دقیقه طول می کشد تا زنی دیگر از او یک احمق بسازد.

هلن رولند روزنامه نگارِ آمریکایی.

گفتاوردهاویرایش

  • «انسان بیش از هرچیز افسوسِ حماقت‌هایی را می‌خورد که وقتی فرصتش را داشته از آن‌ها غفلت کرد.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۵۵