احمد بن عمر بن علی سمرقندی شهرت‌یافته به نِظامی عَروضی (دههٔ ۱۰۹۰ م.، سمرقند - دههٔ ۱۱۵۰ م.) کاتب، ادیب و شاعر فارسی ایرانی بود.

گفتاوردها ویرایش

  • «همه عالم تن است و ایران دِل/نیست گوینده زین قیاس خَجِل//چونکه ایران، دل زمین باشد/دل ز تن بِه بُوَد، یقین باشد.»
    • «هفت پیکر»[۱]

منابع ویرایش