ناپلئون هیل

نویسنده آمریکایی

ناپلئون هیل یکی از نویسندگان شهیر آمریکایی در زمینه موفقیت

شکست از آن کسانی است که بی تفاوت اجازه می‌دهند ذهنیت شکست در آنها نفوذ کند.

بدون منبعویرایش

  • «با ذهنیت مثبت بیاندیشید و ثروتمند شوید.»
  • «هر انچه را که مغز انسان تصور و باور کند می‌تواند با ذهنیت مثبت بدان دست یابد.»
  • «هدف مشخص نقطه شروع همه ی موفقیتهاست.»
  • «زندگی خود را از آنچه می‌خواهید بسازید، و گر نه زندگی از شما آنچه می‌خواهد می‌سازد.»
  • «بالای نردبان موفقیت هرگز شلوغ نیست.»