مهمان بازدیدکننده‌ای که میزبانی می‌شود، به ویژه کسی که بادعوت در خانهٔ دیگری می‌ماند، یا کسانی که در هتل‌ها و جای‌ها همانندِ آن دعوت یا پذیرش می‌شوند. این اصطلاح همچنین به بازدید کنندهٔ دعوت شده به یک استودیوی پخش تلویزیونی نیز اشاره دارد.

گفتاوردها

ویرایش
  • «مهمانت را گرامی بدار، اگرچه حقیر باشد، و به احترام پدر و معلّمت از جایت برخیز، حتّی اگر فرمانروا باشی .»
  • «خانه ای که مهمان درون آن نشود، فرشتگان نیز درون آن نمی‌شوند.»
  • «در یک مجلس میهمانی آدم باید معقول غذایش را بخورد ولی نه زیاد خوب؛ در موقع سخنرانی باید خیلی خوب حرف بزند ولی نه زیاد معقول.»
  • «میهمانی یک روز و دو روز و سه روز است، بعد از آن هر چه به میهمان دهی صدقه محسوب می‌شود.».