محمّد قُطب (۱۹۱۹ -۲۰۱۴) فقیه مسلمان مصری.

گفتاوردها

ویرایش