محمّد قُطب (۱۹۱۹ -) فقیه مسلمان مصری.

گفتاوردهاویرایش