محمد صادقی تهرانی

محمد صادقی تهرانی

Drsadeghi.jpg
«

برخی‌ها آیتُ لله هستند و برخی‌ها آیتُ علی الله.

»


اشاره به اینکه برخی‌ها با رفتار خود انسان را به یاد خداوند می‌اندازند ولی برخی آیت الله‌ها خود را نیز از خدا برتر می‌دانند.