باز کردن منو اصلی

  • «قانون طبیعت این است که اگر به انتظارش بنشینید، در انتظارتان خواهد گذاشت.»
  • «فرصت ها را در یابید و فرصت های طلایی را از دست ندهید.»