مارسل بلیوو

بدون منبعویرایش

  • «ما با کتترل احساسات یاد می گیریم که آستانه درد را کنترل و انتخاب کنیم».