قنبری نیشابوری

قنبری نیشابوری از شاعران سده نهم هجری.(وفات: ۸۹۶ در مشهد)

گفتاورد

ویرایش
  • چاره در دفع خواطر صحبت پير است و بس/رخنه بر يأجوج بستن خاصه اسکندر است.
  • ناخن ز غم به شینه زدن پیشه ی من است/فرهاد کوه عشقم و این تیشه ی من است
در ازل کین طاق مینایی مدوّر کرده اند      شکل مطبوع تو بر سقفش مصوّر کرده اند
لمعه ای از پرتو رخسار جان افروز توست      آن که نامش روشنان خورشید انور کرده اند
قنبری،مولای شاه و بنده ی درگاه توست      قابلان دانش غلام شاه قنبر کرده اند
شهریار مشرق و مغرب ابوالقاسم کزوست      هر حکایت کز سلیمان پیمبر کرده اند
یک طرف یأجوج ظلم و یک طرف ملک امان       تیغ شه را در میان،سد ّ سکندر کرده اند