قضاوت

گفتاوردها ویرایش

  • «اگر قدرت قضاوت از قدرت قانون‌گزاری و اجرایی جدا نباشد، بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود.»
  • «آن‌که از قضاوت می‌ترسد، از عدالت ترسیده است.»