رسول

(تغییرمسیر از فرستاده)

رسول یک نام کوچک مردانه در زبان فارسی است ، می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: