غازی گرای دوم (۱۵۵۴–۱۶۰۷) خان تاتارهای کریمه (۱۵۸۸–۱۵۹۶) بود.

گفتاوردها

ویرایش
تا بوده غم و شادی و حرمان بوده      زین گونه گذشته تا که دوران بوده
ما تجربه کردیم که در ملک شما      راحت همه در قلعه و زندان بوده[۱]

منابع

ویرایش
  1. ریاحی، محمدامین. زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی. پاژنگ، چاپ پاییز ۱۳۶۹. ص۱۸۶.