غازی گرای دوم (۱۵۵۱–۱۶۰۷) خان تاتارهای کریمه (۱۵۸۸–۱۵۹۶) بود.

گفتاوردها ویرایش

تا بوده غم و شادی و حرمان بوده      زین گونه گذشته تا که دوران بوده
ما تجربه کردیم که در ملک شما      راحت همه در قلعه و زندان بوده[۱]

منابع ویرایش

  1. ریاحی، محمدامین. زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی. پاژنگ، چاپ پاییز ۱۳۶۹. ص۱۸۶.