علاءالدین اتسز

دومین پادشاه خوارزم

اتسز بن محمد بن انوشتکین، با کنیهٔ ابوالمظفر، لقب‌گرفته به علاء الدین و با نام تُرکی قزل ارسلان (۲۷ مارس ۱۰۹۷– ۳۰ ژوئیه ۱۱۵۶) دومین شاه خوارزم از ۱۱۲۷ ت ۱۱۵۶م بود.

گفتاوردها

ویرایش
مرا با مَلِک طاقت جنگ نیست      به صلح ویم نیز آهنگ نیست
ملک شهریارست و از شهریار      هزیمت شدن بنده را ننگ نیست
اگر بادپایست خنگ ملک      کمیت مرا نیز پا لنگ نیست
به خوارزم آید به سقسین روم      خدای جهان را جهان تنگ نیست[۱]
خطاب به سنجر

منابع

ویرایش
  1. هدایت، رضاقلی‌خان. «ابوابراهیم اسماعیل سامانی». در مجمع الفصحاء. ج. یکم. به کوشش مظاهر مصفا. تهران: انتشارات امیرکبیر، سال ۲۰۰۲م. ص ۳۰.