عبدالعزیز بوتفلیقه

سیاست‌مدار اهل الجزایر

عبدالعزیز بوتفلیقه (۱۹۳۷) پنجمین رئیس‌جمهور الجزایر (۱۹۹۹-).

Bouteflika (Algiers, Feb 2006).jpeg

گفتاوردهاویرایش

  • «گفتگو میانِ تمدّن‌ها می‌تواند به عنوان یک گفتگو بین فرد و جهان دیده شود.» [۱]
  • «بله ،تاریخ نشان داده است که اگر نیروی مادی می‌تواند برخی از ایدئولوژی‌ها را شکست دهد، امّا نمی‌تواند تمدّن را نابود و کلِّ سیّاره را بی‌ثبات کند .» [۲]