ضرب‌المثل‌های فرانسوی

ضرب‌المثل‌های فرانسوی و مترادف آن به فارسی.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y

  • «ازدواج، زودش اشتباه بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است.»