باز کردن منو اصلی

شکرگذاری

گفتاوردهاویرایش

  • «شکر نعمت بگذارید و کفران نعمت نکنید.»
  • «من همیشه از این که کفش نداشتم شاکی بودم تا زمانی که کسی را دیدیم که اصلا پا نداشت.»
  • «شکر نعمت نعمتت افزون کند/ کفر نعمت از کفت بیرون کند.»