ری از کهن‌ترین شهرهای ایران بوده، امروزه در جنوب تهران جای دارد.

Photos of Rey, Iran.JPG

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش