شهر ری

شهری در استان تهران
(تغییرمسیر از شهرری)

ری از کهن‌ترین شهرهای ایران بوده، امروزه در جنوب تهران جای دارد.

گفتاوردها

ویرایش

منابع

ویرایش