سنگ‌نوشته‌ها کتیبه‌های روی سنگ قبرها هستند.


آ، الف - ب، پ - ت، ث - ج، چ - ح، خ - د، ذ - ر، ز، ژ - س، ش - ، ض - ط، ظ - ع، غ - ف، ق - ک، گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

آ، الف

ویرایش
این که خاک سیه اش بالین است      اختر چرخ ادب پروین است
گرچه جز تلخی ایام ندید      هرچه خواهی سخنش شیرین است
      سنگ نوشته قبر پروین اعتصامی

ر، ز، ژ

ویرایش
به هرجا ناتوان دیدی توان باش      به سود مردم خامش زبان باش
به زیر پای بی دستان زمین شو      به چشم زورمندان آسمان باش
ستم کش را اگر دیدی بر آشوب      ستمگر را چو مشتی بر دهان باش
یتیمی را به مهری شادمانکن      گل بی باغبان را باغبان باش
چو افتد بر جبینت خط پیری      مکن افسردگی در دل جوان باش
تو عمری در هوای خویش بودی      زمانی هم به فکر دیگران باش
      سنگ نوشته قبر یعقوبعلی شورورزی