محمد بن مسلم زهری

(تغییرمسیر از زهری)

محمّد بن مسلم زُهری (۵۸ / ۶۷۸- ۱۲۴ق /۷۴۲م) همچنین مشهور به ابن شهاب و زُهری شخصیّتِ اصلی در سیره نویسی و محدّث مسلمان.

گفتاوردها ویرایش

  • «هیچ عبادتی بالاتر از دانش جویی نیست .»
  • ابن کثیر، البدایة والنهایة، ص ۱۷
  • «پس از نبوت، هیچ کاری را برتر از نشرِ علم نمی دانم.»
  • ابن کثیر، البدایة والنهایة، ۳۴۵/۹