پرستش

(تغییرمسیر از عبادت)

گفتاوردها دربارۀپرستش (عبادت).

گفتاوردهاویرایش

  • « کسی که خواهانِ عبادت است ، باید خود را برای آن پاکیزه سازد.»
  • «عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت ، زیاد در کار خدا اندیشیدن است».

وابستهویرایش