پرستش

(تغییرمسیر از عبادت)

گفتاوردها دربارۀپرستش (عبادت).

گفتاوردها

ویرایش
  • «بت‌پرستی ابتدایی‌ترین و پست‌ترین نوع رابطه میان شخص و دنیای روحی است ...»
  • « کسی که خواهانِ عبادت است ، باید خود را برای آن پاکیزه سازد.»
  • «عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت ، زیاد در کار خدا اندیشیدن است».

وابسته

ویرایش
  1. آشوری، داریوش. (1343). معنی «تعهد». آرش، شماره 9، صفحه‌ی 45