شهر ری

شهری در استان تهران
(تغییرمسیر از ری)

ری از کهن‌ترین شهرهای ایران بوده، امروزه در جنوب تهران جای دارد.

گفتاوردها ویرایش

منابع ویرایش