رکن الدوله

رکن الدوله دیلمی (؟-۹۷۶م) نخستین امیر دولت بویه، در شمال و مرکز ایران.

گفتاوردهاویرایش

  • «مَثَلِ خراسان در دشواریِ فتح و کمی دخلش مانند شغال است، که شکارِ آن بسیار دشوار است و سودی هم ندارد.»
    • از «لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء» نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی، به اهتمام قاسم السامرائی، چاپ لیدن، ۱۹۷۸، بارگذاری شده در ویکی‌نبشتهٔ عربی