روزه به معنای پرهیز از خوردن و یا آشامیدن از آداب مذهبی است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «رها شدن از بند خواست‌های زمین گیر کننده (نه سرکوب آنها) از امن ترین و گشاده ترین راههای رسیدن به آسمان معنویت است؛ جایی که آدمی از آن دیار آمده و به آن رهسپار می‌شود. روزه هم این راه را می‌نماید و هم توان آدمی را در پیمودن آن نشان می‌دهد و آزادی نیز اگر رهایی از قید هوس خویش و هوای قدرتهای جبار بی مهار است، روزه تجلیگاه آن است.»

منابع

ویرایش